Stiki med šolo in starši

Za uspešno šolanje je pomembno sodelovanje vseh treh strani, tako učencev, učiteljev kot staršev, zato si na šoli želimo, da bi se tudi starši čim bolj aktivno in odgovorno vključevali v vzgojno-izobraževalni proces, kar ne pomeni le primernega motiviranja učencev za delo doma in zagotavljanja zdravega družinskega okolja, ampak tudi tvorno sodelovanje s strokovnimi delavci šole.

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

ŠOLA ZA STARŠE:

V letošnjem šolskem letu bo v okviru šole za starše organizirano predavanje 10. 10. 2017.

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA:

  • pisne informacije in navodila staršem med šolskim letom,

  • sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, prireditve …),

  • aktivno sodelovanje predstavnikov staršev v organih upravljanja šole (svet staršev in svet šole).