Za uspešno šolanje je pomembno sodelovanje vseh treh strani, tako učencev, učiteljev kot staršev, zato si na šoli želimo, da bi se tudi starši čim bolj aktivno in odgovorno vključevali v vzgojno-izobraževalni proces, kar ne pomeni le primernega motiviranja učencev za delo doma in zagotavljanja zdravega družinskega okolja, ampak tudi tvorno sodelovanje s strokovnimi delavci šole.

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

Pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure bodo drugi torek v mesecu, in sicer na razredni stopnji od 13. ure dalje, na predmetni stopnji pa od 15.00 do 16.30. Na Podružnični šoli Trebelno bodo pogovorne ure vsak drugi četrtek od 14.30 do 16.30. Podrobnejše informacije o pogovornih urah najdete v publikaciji. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

OŠ Mokronog

Podružnica Trebelno

10. oktobra 2017

10. oktobra 2017 (po Šoli za starše)

7. novembra 2017

9. novembra 2017

12. decembra 2017

14. decembra 2017

9. januarja 2018

11. januarja 2018

13. marca 2018

15. marca 2018

10. aprila 2018

12. aprila 2018

8. maja 2018

10. maja 2018

Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur (objavljeno v publikaciji na straneh 13 in 14).

Roditeljski sestanki

  • 1. roditeljski sestanek – predstavitev dela v posameznem razredu (september),

  • 2. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha prvega ocenjevalnega obdobja (februar),

  • 3. roditeljski sestanek – analiza učnega uspeha drugega ocenjevalnega obdobja (konec maja ali začetek junija).

Šola za starše

V letošnjem šolskem letu bo v okviru šole za starše organizirano predavanje 10. 10. 2017.

Druge oblike sodelovanja

  • pisne informacije in navodila staršem med šolskim letom,

  • sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, prireditve …),

  • aktivno sodelovanje predstavnikov staršev v organih upravljanja šole (svet staršev in svet šole).